INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 I. Správce osobních údajů

GYNAMB CHRUDIM s.r.o.
Fibichova 41, Chrudim 537 01

IČ: 275 04 891

Email: vladimir@finsterle.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
-poskytování zdravotních služeb
-vykazování hrazených zdravotních služeb
-vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
-sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
-organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
-vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
-splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
-splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
-právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
-právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
-právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
-popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
-zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
-jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
-jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
-právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
-právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
-právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

NEJMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVNÍ ROZBOR)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a závěrům:

Právní úprava

Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správce jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.

Podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu.

Status správce

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, který podniká podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Hlavní činnost správce

Hlavní činností správce je poskytování zdravotních služeb. Právní předpisy ukládají každému poskytovateli zdravotních služeb vést zdravotnickou dokumentaci a další evidence. Vedení zdravotnické dokumentace a dalších evidencí je neoddělitelnou součástí hlavní činnosti správce.

Rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů

Monitorováním subjektů údajů se rozumí zejména jejich sledování a profilování na internetu, zejména za účelem přijetí rozhodnutí, která se jí týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu jejích osobních preferencí, postojů a chování (bod 24. odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů), v obecné rovině pak každá aktivita spočívající ve sledování subjektů údajů či jejich chování, a to bez ohledu na to, jestli k němu dochází fyzicky nebo v prostředí internetu. Takové operace správce neuskutečňuje, případně jen v míře nikoliv rozsáhlé. Není proto povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Do hlavní činnosti správce spadají operace zpracování v rámci vedení zdravotnické dokumentace, tedy i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, zejména pak informací o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako poskytovatel ambulantních zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů v míře, která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba zanedbatelná. Tento závěr správce vyslovuje s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých pacientů, k rozsahu osobních údajů o nich vedených i k době zpracování. Závěr o tom, že správce jako jednotlivý poskytovatel ambulantních zdravotních služeb odpovídá i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého zpracování osobních údajů nemá být považováno za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pacientů nebo klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií osobních údajů při poskytování zdravotních služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona o zdravotních službách rozumí zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších potřebných zdravotních služeb. V podmínkách ambulantního poskytovatele, jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem vždy lékař, nikoliv však všeobecná sestra, dětská sestra ani praktická sestra. Je tomu tak proto, že tito nelékařští zdravotničtí pracovníci v ambulanci fakticky nevykonávají své povolání samostatně a návrh, koordinaci, realizaci a vyhodnocení individuálního léčebného postupu vždy zajišťuje lékař. U poskytovatelů s menším počtem ošetřujících zdravotnických pracovníků, mezi které patří i správce, k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů vzhledem k výše uvedeným kritériím nedochází. Uvedenou hranici správce odůvodňuje tím, že u počtu, který nedosahuje 10, lze hovořit o jednotlivých zdravotnických pracovnících (jde o jednotky osob), o nichž pojednává bod 91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Počet ošetřujících zdravotnických pracovníků současně limituje kapacitu správce jako poskytovatele zdravotních služeb a tím i rozsah zpracování osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Požadavek práva Evropské unie nebo práva České republiky

Právo Evropské unie (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiný pro správce závazný předpis) ani právní předpisy České republiky neukládají správci, aby jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce proto není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

S jakými pojišťovnami spolupracujeme

a jaké platební karty přijímáme

Partneři